Varaosamaailma yritysasiakkaiden sopimusehdot

Yleistä

Varaosamaailma Oy (”Varaosamaailma”) tarjoaa yritysasiakkailleen (”Asiakas”) Varaosamaailman tuoteluettelon ja Suomessa sijaitsevan Varaosamaailman-ketjun yritysmyyntipalveluita. Asiakas voi käyttää Varaosamaailma kautta ostettuja tuotteita (”Tuotteet”) ainoastaan omassa liiketoiminnassaan. Kuluttajansuojalain määräykset eivät koske Asiakkaan ostamia Tuotteita. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, joita Varaosamaailmalle mahdollisesti aiheutuu, mikäli Tuotteen Asiakkaalta ostanut henkilö esittää kuluttajansuojaan perustuvia vaatimuksia Varaosamaailmaa kohtaan.

Varaosamaailmalla on oikeus halutessaan muuttaa näitä sopimusehtoja. Kuhunkin tilaukseen sovelletaan tilaushetkellä voimassa olleita ehtoja (viimeiset voimassa olevat ehdot löytyvät osoitteesta https://www.varaosamaailma.fi/sopimusehdot/ ). Asiakas vakuuttaa aina Varaosamaailman palveluita käyttäessään tutustuneensa tuolloin voimassa oleviin ehtoihin ja hyväksyy niiden ehdot. Asiakkaan tekemiin tilauksiin sovelletaan ainoastaan näitä ehtoja, ellei Varaosamaailma ole erikseen kirjallisesti toisin sopinut.  Asiakkaan tilaukseen ei voida liittää mitään Varaosamaailman sitovia ehtoja tai varaumia.

Sopimuksen syntyminen

Osapuolia sitova sopimus syntyy Varaosamaailman Asiakkaalle toimittamalla tilausvahvistuksella. Varaosamaailmalla ei ole velvollisuutta hyväksyä tilausta.

Arkipäivisin ennen kello 14:00 tehdyt tilaukset käsitellään pääsääntöisesti samana päivänä ja viikonloppuisin tai juhlapyhinä tehdyt tilaukset seuraavana arkipäivänä.

Varaosamaailma ei vastaa Tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta. Saatavuus voi vaihdella sekä poiketa markkinoinnissa ja tuoteluettelossa annetuista tiedoista. Varaosamaailmalla on ilman korvausvelvollisuutta oikeus perua tilausvahvistus ja toimitus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle, mikäli se ei voi tilapäisestä tai pysyvästä syystä toimittaa Tuotetta, mikäli se katsoo peruuttamisen tarpeelliseksi Tuotteessa ilmenneen virheen, ongelman tai muun vastaava syyn vuoksi. Vastaava peruuttamisoikeus Varaosamaailmalla on myös, jos tuoteluettelossa on ollut tilausta tehtäessä tai tilausvahvistusta annettaessa virheellinen tieto Tuotteen ominaisuuksista, hinnasta tai muusta sopimukseen vaikuttavasta seikasta tai, mikäli on aihetta epäillä Asiakkaan käyttävän Tuotetta tai luovuttavan sen edelleen näiden sopimusehtojen vastaisesti.

 

Hinnat

Varaosamaailman tuoteluettelossa, markkinoinnissa ja muussa viestinnässä ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron ja niihin lisätään toimituskustannukset, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Markkinoinnissa ja muussa viestinnässä ilmoitetut hinnat voivat olla muuttuneet tilauksentekohetkellä. Tilatessaan Tuotteen Asiakas hyväksyy tilaushetkellä voimassa olevan hinnan.

Varaosamaailmalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa hintoja, mikäli valuuttakurssit, tuonti- tai vienti- tai muut julkisoikeudelliset maksut tai muut Varaosamaailmasta riippumattomat maksut muuttuvat ennen kuin Asiakas on maksanut sovitun hinnan.

 

Maksaminen

Tuote maksetaan tilauksen yhteydessä, ellei Asiakasta ole hyväksytty Varaosamaailman laskutusasiakkaaksi. Maksuvälineinä hyväksytään yleisimmät maksukortit.

 

Varaosamaailman laskutusasiakkuus

Varaosamaailman laskutusasiakkaaksi voidaan hyväksyä Suomessa rekisteröity yritys tai yhteisö, jolla on voimassa oleva y-tunnus ja joka on Varaosamaailman arvion mukaan luottokelpoinen. Toiminimien ja henkilöyhtiöiden osalta laskutusasiakkuushakemuksessa tulee ilmoittaa myös vastuuhenkilöiden henkilötunnukset. Laskutusasiakkuutta voidaan hakea Varaosamaailman yritysmyyntipisteissä sekä Varaosamaailman internetsivuilta osoitteessa https://www.varaosamaailma.fi/hae-yritysasiakkuutta/ . Varaosamaailma voi hyväksyä tai hylätä hakemuksen vapaan harkintansa mukaan.

Laskutusasiakkuuden edellytyksenä on vähintään 1 000 euron vuosiostot (alv 0 %), jotka tarkistetaan kalenterivuosittain. Varaosamaailmalla on oikeus päättää yrityslaskuasiakkuus, mikäli kriteeri ei jonain vuonna täyty.

Laskun maksuehto on 14 päivää netto. Lasku toimitetaan joko verkkolaskuna tai paperilaskuna kerran viikossa. Laskuista peritään käsittelymaksu, joka on suuruudeltaan 2,00 euroa alv. 0 %.

Tuotteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes ne ovat kokonaisuudessaan maksettu.

Mahdolliset palautukset käsitellään hyvityslaskuina. Hyvityslaskun voi vähentää tulevista veloituksista.

Varaosamaailma laskutusasiakkuus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa asiakkuus päättymään 30 päivän kuluttua toiselle osapuolelle toimitetusta kirjallisesta irtisanomisesta. Varaosamaailmalla on oikeus päättää Asiakkaan yritysasiakkuus välittömästi ilmoittamalla tästä Asiakkaalle, mikäli Asiakas on antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja asiakkuutta hakiessaan, laiminlyönyt maksun suorittamisen eräpäivänä tai rikkonut muuten näitä sopimusehtoja tai mikäli Varaosamaailma katsoo Asiakkaan maksukyvyn vaarantuneen. Asiakkaan oikeus ostaa Tuotteita yrityslaskuasiakkaana päättyy tällöin välittömästi.

Varaosamaailmalla on oikeus muuttaa laskutusasiakkuuden ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle ja/tai julkaisemalla ehtomuutokset verkkosivuillaan. Muutetut ehdot tulevat voimaan aikaisintaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksesta/ ehtojen julkaisemisesta.

Yllä mainittujen ehtojen lisäksi noudatamme Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja TKL 10.

 

Toimitus, toimituskulut ja toimitusaika

Tuotteet ovat noudettavissa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta Varaosamaailman toimipaikasta (EXW, ilmoitettu toimipaikka, Incoterms 2020). Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle Tuotteen luovutuksen yhteydessä. Tuotteen omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun se on kokonaan maksettu.

Varaosamaailma voi periä toimitusmaksun tilauksistaan paikallisen hinnaston mukaisesti.

Varaosamaailman keskusvarastossa olevat Tuotteet ovat normaalisti noudettavissa kahden päivän kuluttua tilausvahvistuksesta. Varaosamaailma pyrkii käytössään olevin kohtuullisin toimin, että Tuote on noudettavissa arvioituna ajankohtana, mutta ei vastaa toimituksen viivästymisestä.

 

Varaosamaailmalla on oikeus kieltäytyä toimituksesta tai lykätä sitä, jos Asiakas on laiminlyönyt maksu- tai muun velvoitteensa Varaosamaailmaa kohtaan, tai on perusteltua aihetta epäillä Asiakkaan viivästyvän velvoitteensa täyttämisessä, riippumatta siitä, mihin sopimukseen tai seikkaan kyseinen velvoite perustuu. Varaosamaailmalla on tällöin myös oikeus asettaa toimituksen ehdoksi myös Varaosamaailman laskutusasiakkaalle Tuotteen maksamisen etukäteen.

 

Takuu, palautukset ja reklamaatiot

Ajantasaiset takuu- ja palautusohjeet löytyvät Varaosamaailman internetsivuilta osoitteessa https://www.varaosamaailma.fi/takuu-ja-palautusehdot/ .

 

Vastuunrajoitukset

Varaosamaailman vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa virheellisen, puutteellisen tai viivästyneen Tuotteen arvonlisäverottoman hinnan määrä. Varaosamaailma ei vastaa mistään tulon tai voiton menetyksestä tai muusta välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista.

Asiakkaan tulee ennen tilauksen tekemistä varmistua ja Asiakas vastaa yksin siitä, että Tuote soveltuu Asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. Varaosamaailma ei vastaa tässä tarkoituksessa Asiakkaalle antamistaan neuvoista tai tiedoista.

Varaosamaailma ei vastaa sellaisesta tuotteen tai palvelun virheellisyydestä, viivästymisestä tai mistään muusta sopimusrikkomuksesta, joka aiheutuu Varaosamaailman vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta.

 

Tietosuoja

Varaosamaailma käsittelee henkilötietoja asiakkaiden tilausten käsittelyn yhteydessä. Tässä yhteydessä sekä asiakas että Varaosamaailma määrittävät käsittelyn tarkoitukset ja keinot, jolloin olemme kumpikin erillisiä rekisterinpitäjiä. Osapuolten tulee noudattaa tietosuojalainsäädännön heille asettamia velvollisuuksia käsitellessään tietoja ehtojen mukaisesti, eikä kummallakaan osapuolella ole vastuuta toista osapuolta kohtaan tietosuojasäädösten noudattamisen suhteen. Koska molemmat osapuolet katsotaan rekisterinpitäjiksi ei tietosuojasopimusta vaadita.

Varaosamaailman tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.varaosamaailma.fi/tietosuoja/ .

 

Puhelut

Varaosamaailmalla on oikeus seurata ja/tai tallentaa puheluita. Puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutustarkoituksessa. Tällä sopimuksella asiakas hyväksyy puheluiden seurannan ja/tai tallennuksen.

 

Immateriaalioikeudet

Kaikki tämän sopimuksen nojalla toimitettavien tuotteiden ja palveluiden esitettävä sisältö (mukaan lukien kuvat, tekstit, tuotetiedot, tekstit, tavaramerkit, videot, logot ja taulukot) on Varaosamaailman ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä.

 

Ilmoitukset

Kaikki tilaukseen ja toimitukseen liittyvät ilmoitukset on toimitettava Varaosamaailmalle sähköpostitse suomen kielellä toimipistekohtaisiin sähköpostiosoitteisiin, jotka löytyvät Varaosamaailman verkkosivuilta (https://www.varaosamaailma.fi/yritysmyynti ). Varaosamaailman katsotaan vastaanottaneen viestin vasta, kun se on itse tämän vahvistanut Asiakkaalle.

 

Sovellettava laki

Näihin sopimusehtoihin sekä mahdollisiin sopimusta koskeviin riitoihin asiakkaan ja Varaosamaailman välillä sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelystä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Joensuu ja kieli suomi.

 

Yhteystiedot yhteydenottoja varten

Mahdollisia yhteydenottoja varten yhteystiedot voit tarkistaa https://www.varaosamaailma.fi/yritysmyynti .

 

Yhtiön juridiset tiedot

Varaosamaailma Oy

PL 169

80101 Joensuu

Y-tunnus 1780255-2

Puhelin: 030 621 1000 (vaihde)